Các loại thẻ bài sử dụng trong ngành may mặc:

  • Thẻ treo chính ( main hangtag) chứa các thông tin về nhà sản xuất, logo, các hình ảnh thể hiện chất lượng sản phẩm.
  • Thẻ giá: Cung cấp các thông tin cho khách hàng về giá bán, mã hàng hóa, ngày sản xuất, xuất xứ….
  • Care tag: Nhà sản xuất có thể đưa các thông tin giặc, cách sử dụng và bảo quản sản phẩm và hướng dẫn sử dụng….

Các Loại Thẻ Bài

Hangtag - Thẻ Bài 01

Các loại thẻ bài sử dụng trong ngành may mặc: - Thẻ treo chính ( main hangtag) chứa các thông tin về nhà sản xuất, logo, các hình ảnh thể hiện chất lượng sản phẩm. - Thẻ giá: Cung cấp các thông tin cho khách hàng về giá bán, mã hàng hóa, ngày sản xuất, xuất xứ…. - Care tag: Nhà sản xuất có thể ...

Hangtag - Thẻ Bài 02

Các loại thẻ bài sử dụng trong ngành may mặc: - Thẻ treo chính ( main hangtag) chứa các thông tin về nhà sản xuất, logo, các hình ảnh thể hiện chất lượng sản phẩm. - Thẻ giá: Cung cấp các thông tin cho khách hàng về giá bán, mã hàng hóa, ngày sản xuất, xuất xứ…. - Care tag: Nhà sản xuất có thể ...

Hangtag - Thẻ Bài 03

Các loại thẻ bài sử dụng trong ngành may mặc: - Thẻ treo chính ( main hangtag) chứa các thông tin về nhà sản xuất, logo, các hình ảnh thể hiện chất lượng sản phẩm. - Thẻ giá: Cung cấp các thông tin cho khách hàng về giá bán, mã hàng hóa, ngày sản xuất, xuất xứ…. - Care tag: Nhà sản xuất có thể ...

Hangtag - Thẻ Bài 04

Các loại thẻ bài sử dụng trong ngành may mặc: - Thẻ treo chính ( main hangtag) chứa các thông tin về nhà sản xuất, logo, các hình ảnh thể hiện chất lượng sản phẩm. - Thẻ giá: Cung cấp các thông tin cho khách hàng về giá bán, mã hàng hóa, ngày sản xuất, xuất xứ…. - Care tag: Nhà sản xuất có thể ...

Hangtag - Thẻ Bài 05

Các loại thẻ bài sử dụng trong ngành may mặc: - Thẻ treo chính ( main hangtag) chứa các thông tin về nhà sản xuất, logo, các hình ảnh thể hiện chất lượng sản phẩm. - Thẻ giá: Cung cấp các thông tin cho khách hàng về giá bán, mã hàng hóa, ngày sản xuất, xuất xứ…. - Care tag: Nhà sản xuất có thể ...

Hangtag - Thẻ Bài 06

Các loại thẻ bài sử dụng trong ngành may mặc: - Thẻ treo chính ( main hangtag) chứa các thông tin về nhà sản xuất, logo, các hình ảnh thể hiện chất lượng sản phẩm. - Thẻ giá: Cung cấp các thông tin cho khách hàng về giá bán, mã hàng hóa, ngày sản xuất, xuất xứ…. - Care tag: Nhà sản xuất có thể ...

Hangtag - Thẻ Bài 07

Các loại thẻ bài sử dụng trong ngành may mặc: - Thẻ treo chính ( main hangtag) chứa các thông tin về nhà sản xuất, logo, các hình ảnh thể hiện chất lượng sản phẩm. - Thẻ giá: Cung cấp các thông tin cho khách hàng về giá bán, mã hàng hóa, ngày sản xuất, xuất xứ…. - Care tag: Nhà sản xuất có thể ...

Hangtag - Thẻ Bài 08

Các loại thẻ bài sử dụng trong ngành may mặc: - Thẻ treo chính ( main hangtag) chứa các thông tin về nhà sản xuất, logo, các hình ảnh thể hiện chất lượng sản phẩm. - Thẻ giá: Cung cấp các thông tin cho khách hàng về giá bán, mã hàng hóa, ngày sản xuất, xuất xứ…. - Care tag: Nhà sản xuất có thể ...

Hangtag - Thẻ bài 09

Các loại thẻ bài sử dụng trong ngành may mặc: - Thẻ treo chính ( main hangtag) chứa các thông tin về nhà sản xuất, logo, các hình ảnh thể hiện chất lượng sản phẩm. - Thẻ giá: Cung cấp các thông tin cho khách hàng về giá bán, mã hàng hóa, ngày sản xuất, xuất xứ…. - Care tag: Nhà sản xuất có thể ...

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH BRID VIỆT NAM

 

Địa chỉ: KP Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương.

Mã số thuế: 3 7 0 2 6 3 5 8 1 7

Hotline: 0978.957.479  -  Mail: infoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top